VD:ns hälsning – Summering av Concordias verksamhet 2021

När vi gick in i verksamhetsåret 2021 hade vi en förhoppning om att pandemin skulle vika och att Concordias aktiviteter skulle återgå till mera normala former. Vårt sätt att arbeta bygger på att vi träffar våra kunder och att våra kunder träffas, bildar nätverk och lär av varandra. I stället fortsatte vi på grund av pandemiläget att möta våra kunder på distans och att förverkliga våra aktiviteter huvudsakligen genom digitala kanaler. Vi lyckades trots nya arbetsmetoder behålla våra kunder och till och med nå nya kundgrupper. Ett konkret bevis på de digitala mötenas överlägsenhet i en del situationer är vårt första Sustainable Branding Days i maj 2021 då vi hade 320 deltagare under två dagar från Finland och Sverige men också från flera europeiska länder.

Kompetenshöjning ett tyngdpunktsområde

Ett av våra tyngdpunktsområden i vår verksamhet under året 2021 var och är fortfarande, kompetensförsörjningen i Jakobstadsregionen. Vi har arbetat metodiskt att tillsammans med kommuner och näringsliv utöka utbudet av högskoleutbildning i Jakobstadsregionen. Utbildningen av IT-kodare med näringslivets och kommunernas ekonomiska stöd är värd att lyfta fram liksom tradenomutbildningen som förverkligas med stöd från kommunerna. Bägge utbildningarna är kritiska för vår region och behövs. Det stora antalet sökande till utbildningarna visar att det finns ett behov av att kunna studera på högskolenivå i Jakobstadsregionen.

Våra aktiviteter kring temat Kom Hit! har kanaliserats via projektet Talent Scout och dess fortsättningsprojekt Talent Insight. Aktiviteterna har på bred bas engagerat Concordia och nätverket av HR-personer i regionen. Vi har deltagit i digitala mässor, gjort riktade kampanjer på sociala medier, förmedlat berättelser från invånare i regionen som valt att utvecklas i karriären i något av våra företag och vi har byggt om vårt marknadsföringsmaterial om Jakobstadsregionen. Vi hörs bättre nu än tidigare men fler röster behövs för att vi som region skall höras och synas i mediaflödet.

Concordias hållbarhetsteam

Vi har ett starkt hållbarhetsteam bestående av tre personer som från olika synvinklar deltar i arbetet att utveckla regionen och dess näringsliv. Vårt hållbarhetsteam utvecklar turismnäringen ur ett hållbarhetsperspektiv, det arbetar med att konkretisera klimatstrategin i Jakobstadsregionen och det omsätter vår cirkulära vägkarta till praktiskt arbete i företagen genom att bl.a. peka på nya affärsmöjligheter i omställningen till cirkulär ekonomi. Den respons som teamet fått tolkar jag som att vårt näringsliv och vår region har goda förutsättningar att vara bland de främsta i omställningen till hållbara affärsmodeller.

Jakobstadsregionen – världens bästa plats

Jakobstadsregionens varumärke har i elva års tid konkretiserats i begreppet Här bor kvaliteten. Under år 2021 fick visionen om Jakobstadsregionen tydligare former. Tanken om att Jakobstadsregionen är världens bästa plats är resultatet av tiotals möten med hundratalet personer i olika positioner, uppgifter och roller i Jakobstadsregionen. Under arbetets gång och vartefter vi mötte fler människor blev det hela tiden tydligare att visionen om vår region bygger på känslan av att det lönar sig att komma hit oberoende om man är turist eller återflyttare, här trivs man för att förutsättningarna att jobba, bo och leva här är goda och här finns förutsättningar att lyckas för företag, företagare och invånare allt enligt deras egna premisser.

På basen av den starka förankringen hos många invånare och påverkare i regionen kan vi säga att vår uppdaterade slogan ”Jakobstadsregionen – Världens bästa plats” känns äkta, levande och är en del av vardagen hos invånarna i regionen. Förankringen är en förutsättning för att vår regionmarknadsföring skall lyckas.      

Concordias roll som regionutvecklare

Vår roll som regionutvecklare i Jakobstadsregionen har stärkts märkbart under verksamhetsåret. Vi har aktivt arbetat med utbildningsfrågor, kompetensbehovet i regionen, deltagit i att utveckla hållbara affärsmodeller, förankrat klimatstrategin i regionens kommuner, arbetat tillsammans med andra för en starkare digitalisering av småföretagens marknadsföring, synliggjort tillsammans med andra vår arbetsmarknad för regionens ungdomar mm. Vi är också med i olika nätverk där vi arbetar konkret med att synliggöra regionens behov för beslutsfattare.

Jakobstadsregionen – en bra plats för företagande

Det stora antal grundade företag genom Concordias rådgivning är också ett bevis på att Jakobstadsregionen är en bra plats för företagande. Våra företagsrådgivare grundade tillsammans 180 företag inom bland annat fordonsservice, byggverksamhet, industri-, metall- och konsulttjänster. Startpeng har förordats till 99 företagare och totala antalet kundkontakter är drygt 4 700 under året. Vi arbetar också med företag som redan en tid funnits på marknaden. Vi har under året speciellt satsat på tillväxtföretag genom att starta och delvis under året genomföra ett tillväxtprogram med närmare tjugo företagsledare som tillsammans spetsar sina tillväxtstrategier. Dessutom har vi också genom extern projektfinansiering kunnat jobbat vidare med företagare som vill sälja sina företag.   

Hållbarhet en viktig aspekt att ta i beaktande

Den aktivitetsnivå som finns i näringslivet och den utvecklingsvilja som olika organisationer avspeglar sig också på Concordias verksamhet. Omställningen till hållbara tillverkningsprocesser och hållbara arbetssätt är en megatrend men också en överlevnadsfråga som redan nu berör många av våra företag. Eftersom regionens näringsliv är starkt exportdrivet – närmare 2 miljarder euro är värdet av regionens export – är de globala kundernas åsikt en stark drivkraft i våra företags vardag. Omställningen till klimatsmarta lösningar på olika plan blir också ett bärande tema i Concordias under år 2022.

 Jarl Sundqvist, VD

Intresserad av att få information om våra verkstäder, evenemang, nätverksträffar etc.? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Följ oss på våra sociala medier: Facebook, Instagram och LinkedIN