Talent Insights

TALENT INSIGHTS 2021-2023

Projekttid: 1.10.2021-31.12.2023 Projektet finansieras av EU:s landsbygdsfond via NTM-centralen i Österbotten och genomförs tillsammans med Kristinestads Näringslivscentral. Heidi Matinlassi har jobbat som Concordias projektledare i projektet.

Projektet har som mål att:

1. Öka tillgången på kompetent arbetskraft och matcha den med det utbud av arbetsplatser som finns samt verka för en ökad inflyttning till Jakobstadsregionen.

– Hitta externa målgrupper för inflyttning.
– Kontinuerligt analysera vad som erbjuds på arbetsmarknaderna

2. Utveckla företagens arbetsgivarbrand – utveckla attraktiva företag som lär av varandra och tillsammans bygger en attraktiv arbetsmarknad i regionen.

3. Tillsammans med företagen och samarbetsparter fokuserar på tydliga målgrupper

  • 19-25-åringar
  • 25-35-åringar
  • 35-45-åringar

4. Sammanföra och skapa samarbete med centrala samarbetsmålgrupper:

  • Bemanningsföretagen
  • Boendeaktörer
  • Kommuner, samkommuner som arbetsgivare
  • Högskolor & studeranden

5. Samarbeta tätt med TE-tjänster och NTM-centralen, övriga organisationer, utbildningsanordnare, Talent Boost, Talent Coastline Employment, Regionstadsprojektet (Seutukaupunkiosaajat), samt övriga tangerande projekt.

Eftersom detta är en fortsättning på Talent Scout-projektet så skall Talent Insights även ha en tät kontakt med de nationella projekten Talent Boost, Talent Coastline och vara en del av det ekosystem som byggts upp däri och fungera som en kanal för att de åtgärder och aktiviteter som genomförs inom dessa även når arbetsgivarna i regionen.

Work packages – aktiviteter

1.     Visionen för att lyckas med långsiktig attraktion av talanger är ett ”Welcome Office” Projektet vill testa en en-luckas-princip som stöder en mjuklandning, skapar tillhörighet och motverkar matchningsproblematik.

a. Som horisontellt mål skall projektet synliggöra och tydliggöra vad som behöver fungera när en rekrytering sker också utanför jobbet och företaget:

i. Skapa social tillhörighet när en inflyttning landat
ii. Beakta behoven för familj, ev. partner och livskvalitet 24/7
iii. Bygga nätverk där inflyttare träffar invånarna men också varandra
iv. Synliggöra behoven av ett mångsidigt boende som attraherar ny arbetskraft

2.     Projektet skapar både digitala och IRL verktyg och innehåll som ger företagen hjälp att analyserar sitt budskap, i vilka kanaler de finns och stöder dem så att de tar nästa steg och lär av varandra och svarar på frågan ”vem är vi som arbetsgivare?”. Många potentiella arbetstagare följer aktivt med företagens värderingar och kommunikation i dag och ställer nya krav på sin blivande arbetsgivare.

a. Projektet skall skapa en ökning av företag på regionala web-portaler
b. Projektet skall bidra till en ökning av öppna ansökningar hos företagen och organisationerna

i. Att fler företag har öppen ansökan
ii. Att öppna ansökningar blir synligare
iii. Verka för ökade volymer av öppna ansökningar

c. Digital marknadsföring skapas och sprids av projektet
d. Synliggör vikten av digital marknadsföring i företagen och bidrar till spridningen
e. Projektet utvecklar SoMe-kanaler för regional inflyttning
f. Projektet skapar SoMe-kampanjer tillsammans med företagen både nationellt och internationellt.
g. Projektet bygger upp en verktygsback/manual för byggande av attraktiva arbetsplatser i samarbete med företagen (trappstegsmodell där företaget analyserar sin nivå för att skapa nästa steg – rätt berättelse för rätt målgrupp)

3. Talent Insights ska aktivt hjälpa företagen att profilera sig bättre som arbetsgivare

a. Förstärka och utveckla samarbetet med företag som knyts starkare till projektet och kan fungera som föregångare och mentorer och projektet verkar för att ta med de anställda i skapandet och upprätthållandet av företagets image
b. En ”Most Welcoming Company/Organisation”-kampanj byggs upp och genomförs
c. Workshops, utbildning och handledning som byggs upp utgående från företagens behov och för att stöda regionala och nationella kampanjer som pågår
d. Samarbeta med de som redan flyttat in – använda dem för fokusering på rätt saker

4. Projektet deltar med företagen i mässor och marknadsföringsevenemang

a. Delta med företag i mässor nationellt (IRL, virtuellt)
b. Projektet skapar egna och deltar i andras evenemang och Pop-Ups för studerande
c. Genomföra rekryteringsmässor vilka är fysiska och/eller virtuella (skapa plattform och upplägg)

5. Projektet fortsätter stöda elever och studerande i regionerna genom att bidra till en bred kunskap om det lokala näringslivets arbetsmöjligheter efter studier och genom att delta och samarbete kring evenemang som ordnas av utbildningsanordnare

Arbetsfördelningen mellan Talent Boost, Talent Coastline Employment och seutukaupunkiprojekten är den att de:

• Är den direkta kanalen och den myndighet som ansvarar för arbetsförmedling, – tillstånd och upphandling av utbildning

• Är kanalen ut till den internationella arbetsmarknaden och svarar för den internationella profileringen

• Är på grund av närheten till NTM-centralen den naturliga kontakten och kanalen till statliga myndigheter i fråga om intressebevakning i arbetskraftsfrågor.

Nyheter

Material

Här hittar du material som kan komma till nytta då det gäller talangattraktion.

Internationell rekrytering

Business Finland har inom ramen för TalentScout-projektet tagit fram en handbok för internationell rekrytering. Där hittar ni konkreta tips och råd för hur man skall gå tillväga. Kolla även in YouTube-spellistan!

Tips för arbetsgivare intresserade av internationell rekrytering

Arbetskraftsbehovet i Jakobstadsregionen

Concordia har de senaste 3 åren gjort en arbetskraftsbehovskartläggning i Jakobstadsregionen. Den senaste Attract!-kartläggningen publicerades våren 2021.

 

Karriärberättelser

Här har vi samlat en spellista där du kan ta del av 11 olika karriärberättelser från Jakobstadsregionen. Inspelningarna gjordes under OurCareer Day 2020.