Alholmen Circular Economy Platform

Alholmen Industrial Park boostas inom cirkulär ekonomi

Projekttid: 1.1.2024-31.12.2025

Projektpartners: Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Ab (lead partner) och Alholmen Industrial Park rf

Budget totalt: 328.852 €

Finansiering: Europeiska unionen genom programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027, ur fonden för en rättvis omställning (FRO), Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Ab:s ägarkommuner, Alholmen Industrial Park rf

ACEP-projektets fem arbetspaket

”Alholmen Circular Economy Platform (ACEP)- projektet boostar AIP till ett ledande ekosystem för cirkulär ekonomi genom samarbete och tvärsektoriell drivkraft.”

1. Kommunikation

 • Projektets koordinering, kommunikation och administration.

2. Energi

 • Öka användningen av förnybar energi och förbättra energieffektiviteten och därmed resurseffektiviteten på AIP-området.
 • Alternativen för värme- och energiåtervinning i området identifieras.
 • Möjligheter till återvinning av spillvärme och energilagring på AIP-området identifieras.
 • En genomförandeplan för utvecklingen av infrastruktur för elfordon i området utvecklas.

3. Cirkulerande material

 • Återanvändning av sidoströmmar för återvinning analyseras  genom en värdekedjeanalys.
 • Uppbyggnad och pilottestning av digital materialplattform för att samla in aktuell information om materialflöden genom området, tillgängliga material och deras kvantiteter.
 • Fastställande av målsättningar och måttenheter för den cirkulära ekonomin.

4. Resursdelning

 • Kartläggning av behov och kompetenser genom upprättandet av en talangpool för grön omställning för företagen på AIP.
 • Skapa gemensam kunskapsbas, eller kompetenspass, för anställda genom gemensamt utbildningsinnehåll inom områden som säkerhet, hållbarhet och cirkulär ekonomi.
 • Utveckling av delningsekonomin på fler områden, också vad gäller exempelvis utrymmen, maskiner och utrustning.

5. Samarbete och attraktion

 • Stärka AIP-områdets synlighet och attraktionskraft på olika nivåer och därmed öka industriparkens attraktionskraft för nya talanger.
 • Bygga innovativa nätverk, ekosystem och pilotprojekt för cirkulär ekonomi genom tvärvetenskapliga och sektorsövergripande insatser

Kontakt:

Nyheter och evenemang