Circular insights and transition (CIT)

Circular insights and transition

Övergången till en cirkulär ekonomi är en resa i flera steg. Utan medvetenhet om vad cirkulär ekonomi betyder kan man inte effektfullt implementera tankesättet och utan att också implementera tankesättet har medvetenhet ingen verkan. Omställningen behöver göras genom en långsiktig övergång till cirkulära affärsmodeller där varor och tjänster erbjuds på nya sätt.

Projektets målsättning är dels att fortsätta implementeringen av den färdplan och aktionsplan för Österbotten som CERM-projektet tagit fram under åren 2019–2021. Österbotten har goda förutsättningar att utvecklas till ett hållbart samhälle och med ett näringsliv vars verksamhet bygger på den cirkulära ekonomins principer om koldioxidsnålhet och resurseffektivitet.
Den gröna återhämtningen är mycket central för näringslivet efter Covid-19, och klimatutmaningarna fortsätter utan hänsyn till coronakrisen. Därför bör dessa båda hanteras parallellt för att vi ska kunna skapa ett resilient Österbotten.

Projektet tar fasta på de lärdomar och de slutsatser som kunnat dras från CERM-projektet och nulägesanalys av situationen kring cirkulär ekonomi i Österbotten idag.

Projekttid: 1.10.2021–31.3.2023
Projektpartners: Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Kristinestads näringslivscentral.