Tammerfors, Lahtis och Jyväskylä – SOF på benchmarkingturné

Concordias projektledare Pia Holkkola-Löf (Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner) gjorde tillsammans med sina projektkollegor från VASEK och Sydösterbotten en Finlandsturné i slutet av oktober för att benchmarka och ta del av vilka lösningar man hittat på andra orter då det gäller implementeringen av den gröna omställningen samt hur samarbetsmodellerna ser ut.

Tammerfors strävar efter klimatneutralitet 2030

Första stoppet gjordes hos Business Tampere där vi fick bekanta oss med hur de i Tammerfors jobbar med cirkulär ekonomi samt vilka stora infraprojekt de har i röret. Vi träffade Pirkko Eteläaho samt Mika Kolari som båda jobbar med företagsutveckling i organisationen. I Tammerfors har man ett brett sektoröverskridande cleantech och cirkulär ekonomi-ekosystem inom vilket företag samarbetar kring olika områden såsom energi, industri, materialhantering & återvinning, bioekonomi och IT. Under vårt besök fick vi bekanta oss med två industriparker som båda var resultat av ekosystemsamarbetet nämligen ECO3 samt Taraste industriområde.

Tammerfors blev i våras utvalt att ingå i en grupp av 100 städer i EU som strävar efter att bli klimatneutrala 2030. Här kan du läsa hur man tänkte nå denna målsättning. Förutom detta ambitiösa mål har man på loka och regional nivå satt upp en egen strategi för cirkulär ekonomi för hur man skall uppnå klimatneutralitet inom sektorer som byggande och infrastruktur, service, materialkretslopp och livsmedel. Som andra utvecklingsbolag har Business Tampere en viktig sammanlänkande roll mellan näringslivet och det offentliga; genom att skapa samarbetsytor, arenor och utrymme för dialog.

En eloge måste ges för hur man i Tammerfors kommunicerar om sina klimatåtgärder samt hur man tar till digitala hjälpmedel för att göra klimatarbetet tillgängligt. Ta gärna del av stadens ”Ilmastovahti” som sammanställer stadens klimatåtgärder till en lättanvänd tjänst. Därifrån kan vem som helst följa klimatåtgärdernas framsteg mot koldioxidneutralitet till 2030.

Cirkulär ekonomi-laboratorium i Lahtis

Dag 2 på vår turné besökte vi Lahti University of Applied Sciences (LAB) och Lea Heikinheimo som fungerar som överlärare på skolan. Huvudcampuset i ISKUs gamla möbelfabrik i Mukkula huserar idag över 5000 studeranden inom allt från teknik, ekonomi, grafisk design, hälsovård till hotell- och restaurang. Under besöket fick vi en god överblick över campusaktörers möjligheter att agera testare och utvecklare i olika cirkulär ekonomi-projekt, speciellt relaterade till material- och textilindustrin. Studenter och forskare har moderna och mångsidiga lokaler och utrustning med forskning, utbildning och produktutveckling i åtanke.

I LAB:s utrymmen huserar ett unikt cirkulär ekonomi-laboratorium som varit i gång sedan 2022. Laboratoriet omfattar bl.a. pyrolyslaboratorium, biogaslaboratorium, magnetseparator och pelletering (för behandling av rivningsmaterial), textillaboratorium samt analyslaboratorium. Laboratoriet används främst i forskningssyfte men företag och organisationer möjlighet att ta del av laboratorietjänster, göra materialbesiktningar och energimodellering av fastigheter.

Förutom att erbjuda FOUI-tjänster är man även aktiva på projektfronten där skolan för tillfället är delaktigt i ett ”Agile Circular Competence Network”-projekt tillsammans med bl.a Arcada, Borås Universitet, University of Latvia samt Betre Oy. Fokus i det projektet är dela med sig av och öka kunskapen om cirkulär ekonomi inom privata sektorer och industriella värdekedjor.

Om ni är intresserade av att ta del av studerandes och forskarnas göromål kika då in på LAB:s hemsidor där man i blogginlägg lyfter fram vilka möjligheter och nytta som ett samarbete med kan ge.

Mellersta Finlands förbund en aktiv facilitator i Jyväskylä

Sist ut på vår turné var Jyväskylä där vi glädjande nog fick träffa en stor delegation bestående av representanter från Jyväskylä Stad, Business Jyväskylä, Keski-Suomen Liitto, Jyväskylä Universitet samt Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (JAMK). Vi fick ta del av ett gediget informationspaket om aktualiteter och utmaningar i både staden och landskapet hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Man märkte direkt att de olika aktörerna som satt runt bordet har ett gott samarbetsklimat och har tydliga strategier och verktyg i ryggen som hjälper dem att fokusera och prioritera. En central pusselbit var Mellersta Finlands landskapsstrategi och -program i vilken man har tydligt identifierat den röda tråden för landskapets tillväxt. Bio- och cirkulär ekonomi, förnybar industri, digital teknik och god hälsa är tillväxtprioriteringar vilka också orkestrerar hur projektfinansiering allokeras. Landskapet vill vara koldioxidneutralt 2030, och man har utarbetat en färdplan för att nå detta mål. Mellersta Finlands förbund är en aktiv och drivande facilitator i denna helhet där även näringslivet har en viktig roll.

I Jyväskylä har man sedan 2020 ett miljöansvarsnätverk YmpyräKS som består av företag och olika organisationer. Genom månatliga virtuella evenemang, epostutskick och inlägg på sociala medier försöker man sporra till kunskapsutbyte kring hållbarhets-, klimat- och miljöfrågor. Ett koncept som vi blev särskilt intresserade av var de s.k. ”hackathons” som man på JAMK arrangerat sedan 2020. Teman man byggt dessa innovationssprintar kring har varit bl.a. bioekonomi och innovativt lärande. Fokus ligger i att hitta konkreta och fungerande lösningar på ett givet problem/utmaning som ett företag/uppdragsgivare har.

Vad har vi lärt oss och vad näst?

Det är bra att med jämna mellanrum lämna den egna bubblan och gå ut och stämma av vad andra har på gång. Likaså i detta fall. Lärdomar som vi tar med oss från denna benchmarkingturné till Tammerfors, Lahtis och Jyväskylä är:

  1. Sektoröverskridande ekosystem och samarbetsmodeller
    Både i Tammerfors och Jyväskylä har man nått framgångar genom sektoröverskridande ekosystem. Företag, organisationer och offentliga sektorn samarbetar inom valda teman, alla har sin givna roll och man har tydliga målsättningar som följs upp. Inget nytt under solen med andra ord, men däremot en påminnelse om att allas insats behövs.
  2. Innovativa initiativ och analysverktyg
    I Lahtis ser man hur lärosäten kan agera som drivkraft för cirkulär ekonomi genom att satsa på materialutveckling, forskningsprojekt och laboratorietjänster. Österbottniska företag har definitivt något att hämta från de lärdomar man gjort här inom bl.a. trä-, textil och materialanvändning.
  3. Faciliterande partnerskap för lokal hållbarhet
    Mellersta Finlands förbund i Jyväskylä fungerar som en aktiv facilitator och har tydliga tillväxtprioriteringar för bio- och cirkulär ekonomi. Näringslivet kan dra nytta av lokalt partnerskap och nätverk såsom YmpyräKS. Verktyg som ”hackathons,” för att gemensamt utforska hållbara lösningar och främja kunskapsutbyte är något vi bra kunde applicera här också.

Bildtext: Materialbibliotek över olika cirkulära material som visades upp i de allmänna utrymmena på campuset i Lahtis.

Leende kvinna i blått står med vänster hand på höger höft.

Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner

Pia Holkkola-Löf, Projektledare

pia.holkkola-lof@concordia.jakobstad.fi

050 434 6669