Stärk ditt företags konkurrenskraft genom cirkulär design och cirkulära affärsmodeller

Efter att sedan 2019 berett vägen för att förstärka cirkulär ekonomi i Jakobstadsregionen, bland annat genom färdplanen ”Österbotten ställer om – färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi” har Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia nu gått samman med Yrkeshögskolan Novia och Yrkeshögskolan Centria i projektet ”Developing Circular Design” (DeCiDe), som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond REACT och Österbottens Förbund. Projektet kommer att fokusera på cirkulär design, cirkulära affärsmodeller och hållbar produktutveckling.

”I dagens linjära samhälle utformas många produkter så att de är svåra att reparera, vilket leder till svårhanterligt avfall och därmed många förlorade affärsmöjligheter”, säger Malin Fleen, projektledare på Concordia, möbelsnickare och designer. Ett cirkulärt tankesätt söker möjligheter i att förlänga en produkts livscykel genom till exempel system som främjar återanvändning, reparation och delningstjänster, men också genom att dra nytta av restmaterial och avfall i nya produktionsprocesser.

”Cirkulär design har blivit en fråga om överlevnad för dagens företag”, säger Ida Britta Petrelius, projektledare på Novia och hållbarhetsvetare. Med den europeiska marknadens nya skärpta krav (en del av EU:s gröna giv) för att säkerställa att alla varor blir mer miljövänliga, cirkulära och energieffektiva under hela sin livscykel uppstår både risker och möjligheter. Den största risken är att entreprenörer helt missar tåget i utvecklingen genom att inte göra de nödvändiga investeringar och förändringar i tid. Det gäller att ligga i framkant och kreativt påverka nya ramar för hur dessa förändringar ska utformas.

Många företag agerar hållbart utan att veta om det.

”Hållbarhet och cirkulär ekonomi kan låta som svåra ämnen att ta itu med för företag, men redan enkla förändringar i den dagliga verksamheten kan ha stor effekt och bidra till konkurrensfördelar” säger Mira Valkjärvi, projektledare på Centria och affärsrådgivare inom cirkulär ekonomi. En cirkulär affärsmodell måste också vara ekonomiskt lönsam. Här finns en chans för nya företag med ett modernt tankesätt att bli viktiga aktörer i omställningen.

Projektet kommer att arbeta för att stärka Jakobstadsregionens ambition att vara föregångare och visa vägen i den globala omställningen till ett mer cirkulärt samhälle som samtidigt stärker konkurrenskraften hos regionens mångsidiga tillverkningsindustri. Målsättningen är att skapa en digital guide, från vilken företag med intresse för att bli mera hållbara och skapa mera cirkulära produkter och tjänster, kan ta lärdom av.

Nu vill vi komma i kontakt med tillverkande företag i Jakobstadsregionen som vill utveckla sina produkter och tjänster att bli mera hållbara och cirkulära. Detta är ett utmärkt tillfälle att öka företagens motståndskraft inför den stora cirkulära omställningen som vi står inför.

Intresserad av att utveckla ditt företag i mera cirkulär riktning? Ta kontakt!

Malin Fleen (Concordia)
Cirkulära affärsmodeller
malin.fleen@concordia.jakobstad.fi +358 10 239 7565
Mira Valkjärvi (Centria)
Hållbar produktutveckling mira.valkjarvi@centria.fi
+358 50 5712082
Ida Britta Petrelius (Novia) Cirkulär design
idabritta.petrelius@novia.fi
+358 50 4625414
Från vänster: Mira Valkjärvi (projektledare Centria), Malin Fleen (projektledare Concordia) och Ida Britta Petrelius (projektledare Novia).