Etsitään! – Avoin tarjouspyyntö

Etsimme toimijoita, jotka haluavat jättää tarjouksen ja ovat kiinnostuneita toimimaan työpajojemme vastaavina suunnittelijoina ja toteuttajina kesäkuussa ja syksyllä. Haluamme järjestää osallistuville yrityksille innostavaa, kehittävää ja verkottumista edistävää sisältöä työvoiman houkuttelemisesta ja rekrytoinneista.

Pietarsaaren Kehittämisyhtiö Concordia (jäljempänä Concordia) on perustettu 1999. Yhtiön omistaa Pietarsaaren seudun viisi kuntaa. Kehittämisyhtiö toimii seudun elinkeinopolitiikan kehittämis- ja palveluyksikkönä.  Yhtiön toiminnan tavoitteena on luoda hyviä edellytyksiä yrittäjyydelle ja alueelliselle kehittämiselle. Concordia toimii linkkinä kuntien ja Pietarsaaren, Luodon, Pedersören, Uudenkaarlepyyn ja Kruunupyyn elinkeinoelämän välillä. 

Concordian yrityspalvelut tarjoaa seudun yrityksille neuvonta- ja kehittämispalveluja yrityksen koko elinkaaren aikana. Palveluihin kuuluvat yksilöllinen neuvonta, neuvonta ryhmissä sekä eri muotoisten tapahtumien järjestäminen. Kaikki palvelumme ovat maksuttomia asiakkaillemme.

Tämä tarjouspyyntö tehdään osittain yhteistyössä Kristiinankaupungin Elinkeinokeskuksen kanssa.

Taustatietoja

Pietarsaaren seudun elinkeinoelämä on jo pidemmän aikaa kärsinyt osaavan työvoiman vajauksesta. Yrityksillä on suuri tarve rekrytoida selvitäkseen nykyisestä kysynnästä sekä tulevasta kasvusta. Tarvetta on kaikilla aloilla ja kaikilla osaamisalueilla.  Pietarsaaren seudulla valmistava teollisuus on erityisen vahva ja se vastaa myös suurimmasta osasta työpaikkoja. Concordian tekemien tutkimusten mukaan seudun elinkeinoelämä tulee tarvitsemaan suunnilleen 2000 uutta työntekijää tulevien kahden vuoden aikana. Määrällisesti eniten työntekijöitä tarvitaan tuotantotehtäviin, mutta myös toimihenkilöiden ja asiantuntijoiden tarve on suuri. Seudun elinkeinoelämä on vahvasti vientiin suuntautunut. Lukumäärältään pienet yritykset ovat ylivoimaisena enemmistönä ja ensisijaisesti mikroyrityksillä on myös suurin tarve saada tukea Concordian yrityspalveluilta.   

Tämän takia Concordia haluaa tukea seudun mikro- ja pienyrityksiä osaamista parantavalla sarjalla työpajoja työvoiman houkuttelemisesta ja rekrytoinnista.  Haemme yhteistyökumppaneita, jotka pystyvät tarjoamaan asiantuntemusta rekrytoinnin, juridiikan, viestinnän, yritysesittelyn ja työhyvinvoinnin osa-alueilta. Työpajat järjestetään valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaan vuoden 2022 alkukesän ja syksyn aikana. Jokaiselle työpajalle varataan yksi työpäivä. Työpajat järjestetään Pietarsaaren seudulla lähitapahtumina osallistujien välisen verkottumisen kannustamiseksi ja helpottamiseksi. Concordia varaa ja kustantaa tilat työpajoja varten.

Tarjouspyyntöerittely

Concordia pyytää tarjouksia toimijoilta, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan alla mainittujen työpajojen vastaavina suunnittelijoina ja toteuttajina. Haluamme järjestää osallistuville yrityksille innostavaa, kehittävää ja verkottumista edistävää sisältöä. Työpajojen kohderyhmänä on seudun mikro- ja pienyritykset, joilla ei ole erityistä hr- ja/tai markkinointihenkilökuntaa. Tarjouksentekijää pyydetään tarjouksessa kuvailemaan työpajojen työmenetelmiä ja kertomaan millä tavoin inspiraatiota, motivaatiota ja energiaa lisätään yhdessä osallistujien kanssa, niin että osallistujat saavat tarkoituksenmukaista tietoa, jota he voivat soveltaa oman yrityksen toiminnassa ja josta he innostuvat. Yhteistyökumppani, joka valitaan kulloista työpajaa varten, kantaa kokonaisvastuun työpajan sisällön suunnittelemisesta ja toteuttamisesta. Kaikki työpajat toteutetaan monikielisinä, niin että osallistujat voivat käyttää omaa äidinkieltään päivän aikana. Vetäjä voi puhua suomea tai ruotsia. Emme siis järjestä erillisiä työpajoja ruotsin- ja suomenkielisille. Työpajaan osallistuu korkeintaan 20 henkilöä. 

Työpajojen teemat on listattu alempana ja Concordia toivoo, että listattu järjestys säilytetään. Otsikot ovat suuntaa antavia ja tarjouksen tekijä voi muotoilla ne uudelleen. Jokaiselle teemalle on myös ehdotettu toteuttamispäivämäärä. Jokaisen teeman jälkeen on hakusanoja, jotka antavat tarjouksentekijälle käsityksen Concordian toivomuksista koskien sisältöä, joka mielellä saa sisältyä työpajaan. Tarjouksentekijä saa tarjouksessa vapaasti ehdottaa työpajan sisältöä oman kokemuksen pohjalta. Työpajan (=yhden teeman) toteuttamiselle varataan yksi työpäivä yhdessä osallistujien kanssa. Concordia markkinoi ja ottaa vastaan ilmoittautumiset työpajoihin.

1.Houkutteleva työpaikka (10.6.2022)

Hakusanat: Houkutteleva työnantaja, talo kuntoon, kulttuuri, arvot, vastuun antaminen, henkilökunnan hyvinvointi, sisäinen tiedotus, johtajuus, esimiehyys, henkilökunta työpaikan lähettiläinä.  

2. Juridiikka työhönotosta ja työelämästä (26.8.2022)

Hakusanat: Työsopimus (määräaikainen, toistaiseksi voimassa oleva), työnantajan oikeudet ja velvollisuudet, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, palkka ja työntekijän sivukulut, irtisanomiset ja lomautukset, vuosiloma ja muut etuudet, vakuutukset, sairaanhoito.

3. Kansainvälinen työvoima (16.9.2022)

Hakusanat: Määräykset, kulttuuri, kieli ja viestintä, vuokraus, käytännön järjestelyt.

4. Ulkoinen viestintä (7.10.2022)

Hakusanat: Mikä on strategia? Kuinka viestimme, että olemme houkutteleva työpaikka (kotisivut, visuaalinen profiili, mitä työntekijät sanovat meistä, sosiaalinen media ja muut foorumit), mitä viestimme eri kanavissa (kohderyhmä, sanoma, muotoilu), kuka viestii (johto, henkilökunta, omistaja, asiakkaat).

5. Rekrytointiprosessi (28.10.2022)

Hakusanoja: Haettu osaaminen ja profiili, työpaikan ilmoittaminen, työhaastattelut, hakijoiden arviointi, juuri palkatun henkilökunnan koulutus, viestintä henkilöille, joita ei valittu, jatkuva rekrytointi (kesätyöt, harjoittelut, työelämään tutustuttaminen, päättötyöt).

6. Yrityksen esittely (18.11.2022)

Hakusanat: Videot, kuvat, esittelyt / PowerPoint, viesti (miksi on hauskaa/mielekästä työskennellä täällä?)

Huomioi, että hakusanat on ajateltu ainoastaan avuksi, koska täydellinen kuvaus sisällöstä ei ole mahdollinen. Tarjoustentekijät voivat muotoilla sisällön omien toiveiden mukaan. Tarjous voidaan jättää yhdestä tai useammasta teemasta. Kaikki teemat tullaan arvioimaan erikseen. Jos tarjouksentekijä haluaa antaa tarjouksen useamman teeman kokonaisuudesta, tämä on selkeästi käytävä ilmi tarjousasiakirjoista. Useamman teeman tarjoukselle ei saa asettaa ehtoja, esimerkiksi, että tarjouksen tekijä peruu tarjouksensa yhdestä teemasta, jos tarjouksen tekijää ei valita toiseen teemaan.

Tarjouksesta on selvästi käytävä ilmi mitä työmenetelmiä tarjouksentekijä aikoo käyttää sekä mitä kokemuksia/suosituksia työmenetelmistä on. Tarjouksesta on myös ilmettävä kuka/ketkä tulevat osallistumaan työpajan toteuttamiseen tarjouksentekijän puolelta sekä mitkä kielitaidot näillä asiantuntijoilla on.

Concordia tekee tämän tarjouspyynnön parissa yhteistyötä Kristiinankaupungin Elinkeinokeskuksen kanssa, sillä myös heidän asiakkaillaan on vastaavaa tarvetta. Kristiinankaupungin elinkeinokeskus haluaa Concordian tapaisessa roolissa järjestää työpajat 1, 4 ja 6 paikallisille yrityksille Kristiinankaupungissa. Päivämäärät ja ajankohdat näille työpajoille sovitaan erikseen Kristiinankaupungin elinkeinokeskuksen kanssa.

Tarjouksessa on oltava vähintään seuraavat sisällöt jokaisesta tarjottavasta teemasta:

 • Ehdotus aikataulusta ja työpajapäivän sisällöstä. Concordia pidättää itsellään oikeuden keskustella aikataulusta yhdessä valittujen tarjouksentekijöiden kanssa. Työpajat voidaan järjestää ennen juhannusta ja lomatauon jälkeen syyskuun alusta lähtien. Kaikki työpajat on toteutettava 2022.
 • Kuvaus tavasta, jolla tarjouksentekijä halua toteuttaa työpajan. Tässä painotetaan erityisesti työmenetelmiä ja tapaa, jolla tarjouksentekijä suunnittelee innostavansa osallistujat käytännön harjoituksilla, keskusteluilla ja ryhmätöillä työpajan aikana.
 • Tarjouksentekijän puolelta työpajaan osallistuvien asiantuntijoiden sekä heidän kielitaitonsa esittely. 
 • Ensimmäisen työpajan suunnittelun ja toteutuksen kokonaishinta. Hintaan sisältyy tarpeellinen materiaali sekä matkakustannukset. Työpajojen 1, 4 ja 6 tarjouksessa tulee ottaa huomioon, että työpaja järjestetään kerran Pietarsaaren seudulla ja kerran Kristiinankaupungissa, ja siksi voitte jättää erilliset kokonaishinnat näille kahdelle seudulle.
 • Kokonaishinta lisätyöpajojen toteuttamisesta saman mallin mukaisesti. Concordia voi tilata useampia saman sisältöisiä työpajoja asiakkaiden tarpeiden mukaan kevään 2023 aikana. Työpajojen 1, 4 ja 6 tarjouksessa tulee ottaa huomioon, että työpaja järjestetään kerran Pietarsaaren seudulla ja kerran Kristiinankaupungissa, ja siksi voitte jättää erilliset kokonaishinnat näille kahdelle seudulle.
 • Lista suosituksista ja kuvaus toteutetuista tehtävistä.

Saapuneiden tarjousten arviointi

Concordia tekee saapuneiden tarjousten kokonaisarvioinnin seuraavien arviointiperusteiden mukaan:

 • Kuinka hyvin asiasisältö vastaa työpajan teemaa? (20%)
 • Kuinka suurta kiinnostusta kuvatut työmenetelmät odotusten mukaan tulevat herättämään osallistujissa ja miten osallistujia kannustetaan verkostoitumiseen työpajan aikana? (30%)
 • Tarjouksen tekijän kokemus ja suositukset (10%)
 • Tarjouksen tekijän kielitaidot ru/su/en (10%)
 • Kokonaishinta (30%)

Tarjousten vertailu tehdään erikseen jokaista teemaa varten.

Aikataulu ja lisätietoja

Tarjoukset on jätettävä viimeistään 6.5.2022 klo 15.00 Suomen aikaa osoitteeseen info@concordia.jakobstad.fi sekä osoitteeseen kari.myllymaki@concordia.jakobstad.fi .

Concordia pidättää itsellään oikeuden jakaa hankinnan sekä oikeuden hylätä kaikki saapuneet tarjoukset. Concordialla on oikeus hylätä tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joista vaaditut selvitykset puuttuvat. Liian myöhään tulleita tarjouksia ei huomioida. Tarjouksia, joiden hinta eroaa enemmän kuin 50 % saapuneiden tarjousten mediaanista, ei huomioida. Jos tarjousten vertailu antaa aihetta lisäkysymyksiin, nämä tullaan lähettämään kaikille tarjouksentekijöille kyseisestä teemasta.  

Tarjoukset on ensi sijassa laadittava niin, että ne eivät sisällä yrityssalaisuuksia. Jos yrityssalaisuuden luovuttaminen katsotaan tärkeäksi tarjouksen jättämiselle, yrityssalaisuudet on käsiteltävä erillisessä liitteessä ja tästä on mainittava erikseen.

Lisätietoja antaa Concordian yritysneuvoja Kari Myllymäki, kari.myllymaki@concordia.jakobstad.fi , 010 239 7555 ja projektipäällikkö Heidi Matinlassi, heidi.matinlassi@concordia.jakobstad.fi, 010 239 7557.