KÅLLBY CENTRUMbicycle icon

BEHOV: Förlängning av gång- och cykelvägen längs Centrumvägen ut till Stamväg 68.

KOSTNAD: 160 000 euro.

×

FÖRBINDELSEVÄG 17937

VÄGFAKTA. Trafikmängden längs Förbindelseväg 17937 (Centrumvägen) är cirka 900 fordon per dygn. Eftersom gång- och cykelvägen upphör plötsligt styrs den lätta trafiken ut på Centrumvägen, vilket orsakar farliga trafiksituationer. Gång- och cykelvägen behver förlängas med cirka 800 meter ända ut till Stamväg 68.

SYFTE. Smidigare och tryggare trafiklösningar längs Centrumvägen.

ÅTGÄRDER. 800 meter gång- och cykelväg, från centrum till Stamväg 68.

TIDTABELL. Planeringen bör inledas med en vägplan och en byggplan. Tidtabell saknas.