”Projektet sammanbinder cykelvägarna
mellan Nykarleby och Karleby.”

SKUTNABBA-SUNDBY bicycle icon

BEHOV: Gång- och cykelväg mellan Skutnabba och Sundby.

KOSTNAD: 950 000 euro.

×

REGIONVÄG 749

VÄGFAKTA. Regionväg 749 (Jakobstadsvägen) går från Nykarleby centrum mot Jakobstad. Trafikmängden är 3500-4000 fordon per dygn. Hastighetsbegränsningen är i huvudsak 80 km/h, men på vissa avsnitt är begränsningen 60 km/h. I kommunens trafiksäkerhetsplan konstateras att det på många ställen saknas gång- och cykelvägar, och att kvaliteten på de befintliga lederna varierar. Längs förbindelseväg 749 behövs en förlängning av gång- och cykelvägen från Skutnabba till Sundby. Projektet sammanlänkar cykelvägarna mellan Nykarleby och Karleby. Vägen är dessutom rätt smal och krokig.

SYFTE. Att trygga den rätt livliga lätta trafiken, samt möjliggöra cykling för fritids- och arbetsresor.

ÅTGÄRDER. Gång- och cykelväg från Skutnabba väganslutning till Gästgivarsvägen, cirka 5,3 kilometer.

TIDTABELL. Planeringen bör inledas med en vägplan och en byggplan. Tidtabell saknas.