”Riksåttan är livligt trafikerad med tung trafik
som kör mellan exporthamnarna längs kusten.”

RIKSÅTTAN     |    EDSEVÖ bicycle icon

BEHOV: Omkörningsfiler på sträckan Edsevö-Lepplax.

KOSTNAD: 3,8 miljoner.

×

RIKSVÄG 8

VÄGFAKTA. Riksväg 8 längs sträckan Edsevö-Lepplax är livligt trafikerad. Trafikmängden längs riksvägen är över 6500 fordon per dygn och andelen tunga fordon är hög. Det finns ett stort behov av en omkörningsfil eftersom det saknas trygga omkörningssträckor. En omkörningsfil skulle bidra till en säkrare trafik. Hastigheten längs sträckan är sommartid 100 km/h.

SYFTE. Ett smidigare och jämnare trafikflöde, samt ökad trafiksäkerhet.

ÅTGÄRDER. Omkörningsfiler med mitträcke mellan Edsevö och Lepplax, cirka 2 kilometer.

TIDTABELL. Åtgärden bör föregås av en vägplan, varför tidtabellen är oklar. Statens finansieringsmöjligheter avgör när detta kan genomföras.