”Målsättningen är att bygga en
komplett planskild korsning,
utan farliga vänstersvängar.”

STAMVÄG 68    |     FJÄRDE RAMPEN bicycle icon

BEHOV: Projektet hänger samman med förbättringen av stamväg 68 mellan Edsevö och Jakobstad. Här ingår bl.a. byggandet av en fjärde ramp samt gaturegleringar. En ny underfart under stamväg 68 skall byggas liksom en del lättrafikleder. Då projektet genomförts fungerar korsningen som en planskild korsning, vilket betyder att alla vänstersvängar är förbjudna.

KOSTNAD: 8,2 miljoner.

”Vänstersvängar
skapar långa köer””

Staffan Molander,
Molanders Transport AB

×

rubrik

Stödtext

×

STAMVÄG 68    |     FJÄRDE RAMPEN I EDSEVÖ

VÄGFAKTA. Riksväg 8 längs sträckan Edsevö-Lepplax är livligt trafikerad. Trafikmängden längs riksvägen är ca 6 500 fordon per dygn och andelen tunga fordon hög. Trafikmängden längs sträckan Edsevö-Jakobstad är 7 600–8 000 fordon/dygn (dygnsmedeltrafik 2019) och cirka 12 procent högre på vardagar. Den tunga trafiken uppgår nästan 1 000 fordon/dygn, varav över hälften är tunga kombinationsfordon. Hastigheten längs stamväg 68 är 80 km/h. Stamväg 68, mellan Edsevö och Jakobstad (cirka 11 km), är den viktigaste förbindelsen från Jakobstads hamn till riksväg 8 och inlandet.

SYFTE. Huvudsyftet är att förbättra trafiksäkerheten samt trafikflödet. En viktig målsättning är även att förbättra tillgängligheten för stamvägens influensområde, hamnen och industrin i hamnområdet, samt erbjuda möjligheter att utveckla markanvändningen inom arbetsplatskorridoren.

ÅTGÄRDER. Byggandet av en fjärde ramp i Edsevö planskilda anslutning från stamväg 68 till riksväg 8. I planen ingår också att bygga en underfart som betjänar all trafik till gatuförbindelsen Holmvägen / Hotellvägen. I planen ingår dessutom planering av gång- och cykelvägar inom området. I projektet ingår även byggandet av en del bullerskydd.

TIDTABELL. Vägplanen är klar och under remissrunda. Det är möjligt att inledda byggandet sommaren 2021. Projektet bör genomföras som en helhet.